วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์


วิสัยทัศน์

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งพัฒนาคนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
พันธกิจ

1.ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้เพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
4.ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย

เป้าประสงค์

นักเรียนมีทักษะที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และเห็นคุณค่าของ ความเป็นไทย