ผู้บริหารสถานศึกษา
 • นายสวาสดิ์ อินธิศร
  ผูัอำนวนการชำนวญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
  ศษ.ม การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นางสุพรรณี ใจนวน
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  ปฏิบัติหน้าที่รองอำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • นายจักรกฤษณ์ ชนะชัย
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวนุชิดา ใสกระจ่าง
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  นายคำดี ภักพวง
  ครู คศ. 1
  ศศ.บ. ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นายยศธนา คำศรี
  ครูผู้ช่วย
  ศศ.บ. ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • นางสาวหิรัฐติมาภรณ์ ขุมทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ศษ.ม การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  นางสาวบุรินทร์ รับรอง
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  กศ.บ. คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  นางสาวรัตนา สุมณทา
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  ค.บ.คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
  นางสาวเจียมจิตร วงศ์จอม
  ครู (คศ.1)
  กศ.บ. คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • นางสาวประศรี ใจสว่าง
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  นายจำลอง อบอุ่น
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  วท.บ.เคมี
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  วท.บ. ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  นางสุกฤตา บุตรอ่อน
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  วท.ม. เทคโนโลยีวิศกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  นางสาววีราภรณ์ วิเศษ
  ครู(คศ. 1)
  วท.บ.ชีวศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  นายธนกฤต บุตรอ่อน
  พนักงานราชการ
  วท.ม. เทคโนโลยีวิศกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางสาวลักขณา วิเศษสังข์
  ครู (คศ. 1)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ศษ.บ. สังคมศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  นางสาวนิษฐา วงค์พิทักษ์
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  นางภัทรวดี พิมูลชาติ
  ครู (คศ. 1)
  ร.บ. ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • นายธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
  ครู(คศ. 1)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  ศษ.บ. นาฎศิลป์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด

  นายวุฒิไกร โพธิ์งาม
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  นายวิจิตร ดวนใหญ่
  ค.บ.ศิลปศึกษา
  คครู (คศ.1)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  นายธีรพงษ์ ช่างสลัก
  ครูอัตราจ้าง
  ศศ.ศิลปะศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขศึกษา
 • นายปิ่นเพชร พันธ์จันทร์
  ครู (คศ. 1)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขศึกษา
  ค.บ. พลศึกษา
  สถาบันราชภัฎสุรินทร์

  นายบุญช่วย จันทร์ประสิทธิ์
  พนักงานราชการ
  ศบ.พละศึกษา
  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
  นายสุจิน ชื่นใจ
  ครูอัตราจ้าง
  ศบ.พละศึกษา
  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
  นายพงพัฒษ์ ชื่นจิตร
  ครูอัตราจ้าง
  ศบ.พละศึกษา
  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายปฏิภาน ศรีมาศ
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กศ.ม. การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  นายวิษณุ หนองม่วง
  ครู (คศ.1)
  วท.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  นางสาวขัตติยา สุวรรณ์
  ครูผู้ช่วย
  วท.บ.คหกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • นายกฤตษ์ กวดขัน
  ครู (คศ.1)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  คบ.ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  นางสุพรรณี ใจนวน
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  นางสาวนงนุช ไกรราม
  ครู(คศ. 1)
  คบ.ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยราชศรีสะเกษ
  นางสาวนภัสสร พรหมทา
  ครูผู้ช่วย
  กศ.บ. คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยบูรพา

ครูพิเศษ
 • นางสาวเบญจมาศ ส่วยโสภา
  ครูธุรการ
  คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
  นางสาวกัลยา อุตะมะ
  ครูอัตราจ้าง (พิเศษ LD)
  การงเิน/บัญชี
  วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

ลูกจ้างประจำ

 • นายสำเภา ดอกพอง
  ช่างคุภัณฑ์ชั้น 4
  ม. 6
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
  นายสนิท เทาศิริ
  ช่างคุภัณฑ์ชั้น 4
  ม. 6
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
  นายเปียง เทาศิริ
  นักการ
  ม. 6
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน